ZAWIADOMIENIE

W TRYBIE  § 67  STATUTU

 

Działając na podstawie § 67Statutu, Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej w Świdniku ogłasza:

 

W dniach 17, 18, 19 czerwca 2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej w Świdniku, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Wybory uzupełniające dotyczą jednego mandatu z osiedla nr 1 (ADM-1) oraz jednego mandatu z osiedla nr 3 (ADM-3).

W związku z tym,  prawo kandydowania do Rady Nadzorczej przysługuje odpowiednio Członkom Spółdzielni zamieszkałym w zasobach odpowiednio ADM-1 i ADM-3.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z kompletem dokumentów należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 1 pokój nr 16 w terminie do 20.05.2019r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) kartę zgłoszenia z danymi kandydata oraz podpisami min. 20 członków Spółdzielni popierających kandydata,

2) oświadczenie kandydata na temat przestrzegania zakazu konkurencji o którym mowa w § 74 ust. 4b i 5 Statutu.

3) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe i nie jest zadłużony wobec Spółdzielni.

 

Ponadto do 14.06.2019 r. kandydat zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Wzory druków udostępnia się nieodpłatnie w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, (pokój nr 16) oraz na stronie internetowej www.smswidnik.pl.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, zgłoszenie uważane będzie za nieskuteczne. „

Secured By miniOrange