ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zapraszają do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenia sprawozdania z badania zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości     z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu – 18.03.2020r.

Oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU”, należy składać w terminie do 16 października 2019 r. w sekretariacie Spółdzielni, Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik lub przesłać pocztą.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.