Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

Od 01.01.2017r do 31.12.2017r Ubezpieczycielem Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku wybranym  w drodze przetargu  zostało : Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ul Hestii 1 81-731 Sopot

Ubezpieczenie zostało zawarte w następującym zakresie :

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu oraz ubezpieczeniem maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie należące do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, skażeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane następującymi zdarzeniami losowymi:
pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, dym, sadza, uderzenie pojazdu lądowego, fala dźwiękowa ,huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, przepięcia, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, pękanie mrozowe, katastrofa budowlana, akty terrorystyczne.

W razie zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w granicach Sum Ubezpieczenia – pokrywa udokumentowane przez Ubezpieczającego bezpośrednio poniesione koszty wynikłe z zastosowania celowych środków w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżeniu szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem , rabunku i wandalizmu.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody w mieniu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej polegające na kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu/dewastacji.

3.Ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe wskutek rozbicia, stłuczenia, pęknięcia oraz uszkodzeń mechanicznych szyb okiennych i drzwiowych w budynkach wielorodzinnych.
Są to w szczególności : Szyby okienne, drzwiowe w wiatrołapach i części wspólnej budynków biurowych oraz mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach. gospodarczych, itp.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za nagłą, niezależną od woli Ubezpieczającego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej. Ubezpieczenie zawarte od wszystkich ryzyk – tzw. „ all risk ”

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności przez Spółdzielnię Mieszkaniową, posiadaniem i użytkowaniem mienia Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zarządzaniem nieruchomościami.

Ubezpieczenie zostało rozszerzone o szkody spowodowane w mieniu osób zajmujących lokale mieszkalne i użytkowe w następstwie :

-awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, zalań przez dachy, nieszczelne złącza ścian oraz stolarkę okienną i drzwiową;
– przepięć w wyniku zmian poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznych wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego).
– odpadających tynków w lokalach mieszkalnych, użytkowych.

Zgłaszanie szkód osobowych i rzeczowych:

Wszystkie szkody osobowe lub rzeczowe należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do poszczególnych administracji Osiedli na niżej podane adresy:

ADM-1
21-040 Świdnik
ul. Kopernika 4
81-751-68-57
adm1@smswidnik.pl

ADM-2
21-040 Świdnik
ul. Kruczkowskiego 6A
81-751-57-42
adm2@smswidnik.pl

ADM-3
21-040 Świdnik
ul. Racławicka 6
81-751-56-53
adm3@smswidnik.pl

Secured By miniOrange