Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego własność Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Al. Armii Krajowej 1

ogłasza  przetarg

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego własność Spółdzielni:

 1. Lokal przy ul. Al. Armii Krajowej 9/18 (III piętro, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC, piwnica 6,09 m2 ) – powierzchnia użytkowa 59,80 m2.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Cena wywoławcza wynosi 269.100,00 zł.
 • Wadium w wysokości 26.910,00 zł, płatne przelewem na konto SM: 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.

 • Kwota postąpienia 500,00 zł

Z warunkami przetargu i „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali stanowiących własność Spółdzielni”,  można zapoznać  się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

WARUNKI PRZETARGU

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego odrębną własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal przy ul. Al. Armii Krajowej 9/18 , o powierzchni 59,80 m2, położony na III piętrze budynku, składający się z: 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 6,09 m2.
 2. Wartość wywoławcza ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu przy ul. Al. Armii Krajowej 9/18 w Świdniku – wynosi 269.100,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).
 3. Wadium w wysokości 26.910 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych  00/100), należy wpłacić przelewem na konto SM: 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239, do dnia przetargu do godz. 830. Termin wpłaty wadium to data i godzina wpłaty na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
 4. Do przetargu w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 900, może przystąpić osoba, która posiada dowód wpłaty wadium.
 5. Kwota postąpienia w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100).
 6. Przetarg nie odbywa się w razie przystąpienia do licytacji mniej niż dwóch zainteresowanych osób.
 7. Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu w wysokości nominalnej.
 8. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostaje zarachowane na poczet wykonania umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu.
 9. Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem lokalu oraz złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali stanowiących własność Spółdzielni” oraz z warunkami przetargu.
 10. Wylicytowaną kwotę należy wpłacić w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.
 11. Koszty aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności ponosi osoba która wygrała przetarg.
 12. Termin zawarcia umowy notarialnej wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wylicytowanej kwoty na rachunek Spółdzielni.
 13. W przetargu mogą  uczestniczyć, w roli obserwatorów członkowie Rady Nadzorczej wytypowani przez Radę.
 14. Administracja Osiedla nr 1 udostępnia lokal przy ul. Al. Armii Krajowej 9/18, w celu oględzin, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 81 751-68-57).
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo  odwołania, odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Secured By miniOrange