Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ogłasza dwa przetargi na wynajmowanie lokali stanowiących własność Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Al. Armii Krajowej 1

ogłasza dwa przetargi

na wynajmowanie lokali stanowiących własność Spółdzielni:

 

 1. Lokal przy ul. Racławicka 28/92 (VII piętro, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC ) –                                                  powierzchnia użytkowa 32,60 m2.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r., o godz. 930, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Wadium w wysokości 3.000,00 zł, płatne przelewem na konto SM:  66 1020 3176 0000 5202 0013 4239.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.

 • Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 400,00 zł/m-c.
 • Kwota postąpienia 50,00 zł.

                                   

 • Lokal przy ul. Jarzębinowa 1/65 (X piętro, pokój , kuchnia, łazienka ) – powierzchnia użytkowa 24,40 m2.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Wadium w wysokości 1.000,00 zł, płatne przelewem na konto SM:   66 1020 3176 0000 5202 0013 4239.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.

 • Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 50,00 zł/m-c.
 • Kwota postąpienia 50,00 zł.

  

Z warunkami przetargów i „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na  wynajmowanie lokali stanowiących własność Spółdzielni”, można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 14.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

WARUNKI PRZETARGU

na wynajem lokalu stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal przy ul. Jarzębinowej 1/65 o powierzchni 24,40 m2, położony na X piętrze budynku i składający się z dwóch pomieszczeń : pierwsze pomieszczenie – pokój o powierzchni 16,92m2, drugie pomieszczenie- kuchnia i łazienka o powierzchni 7,48 m2 . Warunki wyposażenia technicznego lokalu zawarte są w protokole zdawczo- odbiorczym lokalu.
 2. Do przetargu w dniu 17 maja 2021r . o godz. 10.00 może przystąpić osoba, która nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu oraz posiada dowód wpłaty wadium. 
 3. Wadium w wysokości 1 000,00- zł (słownie :jeden tysiąc złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto na SM : 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239, do dnia przetargu do godz. 9 00 . Termin wpłaty wadium to data i godzina wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni mieszkaniowej w Świdniku.
 4. Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu, w wysokości
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zarachowane na poczet kaucji. Zwrot kaucji następuje po wygaśnięciu umowy najmu .
 1. Przetarg nie odbywa się w razie przystąpienia do niej mniej niż dwóch zainteresowanych osób.
 2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) i nie obejmuje opłat za energie elektryczna, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów.
 3. Kwota postąpienia 50,00 zł.
 4. Umowa najmu winna być zawarta w terminie 7 dni od daty poinformowania o wyniku W razie uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
 5. Minimalny okres najmu 1 rok.
 6. Warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie akt notarialny „ oświadczenie o poddaniu się egzekucji „
 7. W przetargu mogą uczestniczą w roli obserwatorów – członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, wytypowani przez Radę
 8. Przystępujący do przetargu winni zapoznać się ze stanem lokalu oferowanego przez  

        Spółdzielnię do przetargu:

    –   złożyć pisemne oświadczenie że nie posiada innego tytułu prawnego do lokalu,

    –   złożyć pisemne oświadczenie że zapoznał się z” regulaminem organizowania                                    

       i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na wynajmowanie  lokali stanowiących własność Spółdzielni” oraz warunkami przetargu.

  14 . Istnieje możliwość remontu i adaptacji mieszkania, we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów finansowych. Spółdzielnia musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie w/w prac.

   15.  Administracja Osiedla nr 3 udostępni lokal przy ul. Jarzębinowej 1/65  – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ( tel. 81 751-56-53) i odpowiada za prawidłowy przebieg oględzin.

   16.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  odwołania, odstąpienia , bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

WARUNKI PRZETARGU

na wynajem lokalu stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal przy ul. Racławicka 28/92 o powierzchni 32,60 m2, położony na VII piętrze budynku i składający się z : 1 pokoju, przedpokój ,kuchnia , łazienka z wc, balkonu. Warunki wyposażenia technicznego lokalu zawarte są w protokole zdawczo- odbiorczym lokalu.
 2. Do przetargu w dniu 17 maja 2021r . o godz. 9.30  może przystąpić osoba,  która nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu oraz posiada dowód wpłaty wadium. 
 3. Wadium w wysokości 3 000,00- zł.(słownie :trzy tysiące złotych 00/100)należy wnieść przelewem na konto na SM : 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 ,do dnia przetargu do godz. 8 . Termin wpłaty wadium to data i godzina wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni mieszkaniowej w Świdniku.
 4. Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu, w wysokości
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zarachowane na poczet kaucji. Zwrot kaucji następuje po wygaśnięciu umowy najmu .
 1. Przetarg nie odbywa się w razie przystąpienia do niej mniej niż dwóch zainteresowanych osób.
 2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 400,00 zł (czterysta złotych) i nie obejmuje opłat za energie elektryczna , gaz, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów.
 3. Kwota postąpienia 50,00 zł.
 4. Umowa najmu winna być zawarta w terminie 7 dni od daty poinformowania o wyniku. W razie uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni .
 5. Minimalny okres najmu 1 rok.
 6. Warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie akt notarialny „ oświadczenie o poddaniu się egzekucji „
 7. W przetargu mogą uczestniczą w roli obserwatorów -członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, wytypowani przez Radę.
 8. Przystępujący do przetargu winni zapoznać się ze  stanem lokalu oferowanego przez  

        Spółdzielnię do przetargu:

    –   złożyć pisemne oświadczenie że nie posiada innego tytułu prawnego do lokalu,

    –   złożyć pisemne oświadczenie że zapoznał się z” regulaminem organizowania                                  

        i  przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów                                             

        na wynajmowanie  lokali stanowiących własność Spółdzielni” oraz warunkami                      

        przetargu.

   14 . Istnieje możliwość remontu i adaptacji mieszkania, we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów finansowych. Spółdzielnia musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie w/w prac.

    15.  Administracja Osiedla nr 3 udostępni lokal przy ul. Racławickiej 28/92  – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ( tel. 81 751-56-53) i odpowiada za prawidłowy przebieg oględzin.

    16.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  odwołania, odstąpienia , bądź unieważnienia przetargu  bez podania przyczyn.

 

Secured By miniOrange