Informacja o wyniku przetargu na remont balkonów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Remonty balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”, wybrano Oferentów zgodnie z załączonym „Zestawieniem  ofert i cen brutto wybranych do realizacji zamówienia”

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU