Przetarg na wykonanie remontu – wymiany urządzeń placów zabaw

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA WYKONANIE REMONTU PLACÓW ZABAW (WYMIANA URZĄDZEŃ)

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik,

NIP 713-000-51-69, REGON 000486706.

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku (zwanym dalej Regulaminem). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://smswidnik.pl/documents/regulaminy/

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu – wymiany urządzeń placów zabaw:

a/ przy ulicy Spadochroniarzy 16, działka nr 1287/6,

b/ przy ulicy Racławicka 28,30, działka nr 1868/2,

c/ przy ul. Klonowa 29,33 – Modrzewiowa 16 – Strumińskiego 12, działka nr 2103.

 

MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 2 , po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 81-751-62-34.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 11 w terminie do dnia 10.03.2020r do godz. 1300.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert, przy udziale oferentów, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 20 (świetlica) w dniu 11.03.2020r, o godz. 900.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, odstąpienia lub rezygnacji z części zakresu przetargu bez podania przyczyn.