Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2021 i 2022 oraz sporządzenia sprawozdania z badania zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Oferta powinna zawierać:

  • listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych,
  • propozycje cen brutto za badanie każdego roku.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii      i raportu – 29 marzec każdego następnego roku.

Oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU”, należy składać w terminie do 23 września 2021 r. w sekretariacie Spółdzielni, Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik lub przesłać pocztą.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Secured By miniOrange