Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia

Wyniki głosowań z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

sporządzone w dniu 15.06.2015 r.

 

Uchwała nr 1  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r. 

Za uchwałą oddano 128 głosów

Przeciwko oddano 1 głos

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 2  –  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 r.

Za uchwałą oddano 128 głosów

Przeciwko oddano 1 głos

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 3  –  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Za uchwałą oddano 126 głosów

Przeciwko oddano 1 głos

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 4  –  w sprawie udzielenia absolutorium dla P. inż. Marka Słotwińskiego – Prezesa Zarządu Spółdzielni, z działalności w roku obrotowym 2014 r.

Za uchwałą oddano 124 głosy

Przeciwko oddano 1 głos

Uchwała została przyjęta

 Uchwała nr 5 –  w sprawie udzielenia absolutorium dla P. mgr inż. Wiesławy Wypchło – Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni, z działalności w roku obrotowym 2014 r.

Za uchwałą oddano 126 głosów

Przeciwko oddano 1 głos

Uchwała została przyjęta

 Uchwała nr 6  –  w sprawie udzielenia absolutorium dla P. mgr Mirosławy Wilkołek – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni, z działalności w roku obrotowym 2014 r.

Za uchwałą oddano 126 głosów

Przeciwko oddano 0 głosów

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 7  – w sprawie odwołania od uchwały nr 57/2014 Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2014 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni

Za utrzymaniem w mocy zaskarżonej uchwały oddano 45 głosów

Przeciw utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały oddano 54 głosy

Uchwała została uchylona

Uchwała nr 8 –  w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r.

Za uchwałą oddano 121 głosów

Przeciwko oddano 0 głosów

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 9 –  w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (projekt wniesiony przez Członków)

Za uchwałą oddano 107 głosów

Przeciwko oddano 3 głosy

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 10  –  w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (projekt Zarządu)

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciwko oddano 88 głosów

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości

 

 Podpisy:

 Przewodniczących poszczególnych części               Sekretarzy poszczególnych części
W
alnego Zgromadzenia:                                                 Walnego Zgromadzenia:

I części –   Wiktor Jargiełło                                             Sławomir Dąbrowski

II części –  Marek Kusiński                                            Jan Malicki

III części –  Stanisław Blicharz                                      Grzegorz Dawid

Podpisy:

 Członków Zarządu

  1. Marek Słotwiński
  1. Wiesława Wypchło
  1. Mirosława Wilkołek