Przetarg ustny nieograniczony na na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

ul. Aleja Armii Krajowej 1

w dniu 28.06.2018r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni pok. nr 20

o r g a n i z u j e   p r z e t a r g   u s t n y

n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

ulica Kopernika 20/69

w stanie istniejącym

IV piętro ,powierzchnia użytkowa 24,34m2

1 pokój , ciemna kuchnia,łazienka z wc

cena wywoławcza 77.100,00,- zł

WADIUM 7.710,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu

Informacje szczegółowe można uzyskać : Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pok. nr 12 Tel. 81 751 – 67- 71 i 81 460 – 34 – 87

Aby obejrzeć lokal należy skontaktować się Administracją Osiedla nr 1

Tel. 81 751 – 68 – 57