Przetarg nieograniczony na realizację zabudowy mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, Al. Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zabudowy mieszkaniowej działki nr 2126, położonej w Świdniku przy

  1. rotmistrza Witolda Pileckiego 4A wraz z jej uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Spółdzielni w cenie 100 zł brutto.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 12.12.2018 r do godziny 1500 . Otwarcie ofert nastąpi 13.12.2018 r o godzinie 900 . Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn