Finansowanie zewnętrzne

Informacja o działaniach Zarządu zmierzających do
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz oszczędności kosztów w 2016 r.
  1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

    1. Dotacje na zatrudnienie pracowników.

W roku 2016 Spółdzielnia zatrudniła 4 pracowników z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku. Podpisane umowy o pracę przewidują pomoc de minimis w łącznej kwocie 39 422,40 zł , z tego środki otrzymane w 2016 r. wyniosły 8745, 33zł a w 2017 roku wyniosą 30 677,07 zł. Dofinansowanie obejmuje refundację połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz składki ZUS od tej części wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Przyznane dotacje zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych i zwiększają nadwyżkę bilansową do podziału na rzecz członków spółdzielni.

2. Świadectwa efektywności energetycznej tzw „ Białe certyfikaty „

W wyniku zawartej w dniu 15.07.2015r. umowy z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej przygotowane zostały dane związane z wykonaniem w latach 2011 -2015 prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych, które umożliwiły sporządzenie audytów energetycznych będących podstawą do obliczenia efektu energetycznego w postaci oszczędności w zużyciu energii. Na podstawie wykonanych audytów efektywności energetycznej budynków otrzymaliśmy 3 szt. świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty „ które zostały zarejestrowane na Giełdzie Towarowej Energetyki w Warszawie celem ich sprzedaży. W 2016 r. w wyniku sprzedaży pierwszej części świadectw Spółdzielnia otrzymała przychody brutto w wysokości 636 379,98 zł, które po odliczeniu kosztów związanych z pozyskaniem tych świadectw ( wynagrodzenie IGN, koszty prowizji i opłat giełdowych ) w kwocie brutto 196 561,23 zł wygenerowały dochód brutto w wysokości 439 818,15 zł ,  a po uwzględnieniu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych dochód netto wyniósł 289 637,22 zł. Dochód ten zostanie podzielony na nieruchomości , które wnosiły opłaty na scentralizowany fundusz ociepleń w ramach którego wykonane zostały prace będące podstawą pozyskania przychodów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. W I- szym kwartale 2017 roku została sprzedana kolejna część świadectw,w wyniku czego Spółdzielnia uzyskała przychód brutto w wysokości 1.589.343,44 zł . Po uwzględnieniu kosztów uzyskania w/w przychodu w kwocie brutto 443 658,37 zł oraz podatku VAT i podatku dochodowego, dochód netto z tego tytułu wyniesie 754 475,54 zł  który zwiększy nadwyżkę bilansową roku 2017.

3. Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020.

W miesiącu maju 2016 r , Spółdzielnia wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju i NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Lubelskiego w Lublinie o interpretację przepisów w zakresie możliwości pozyskania przez spółdzielnie mieszkaniowe dotacji z różnych programów : krajowych i regionalnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.Otrzymane odpowiedzi z tych instytucji potwierdzały taką możliwość , stąd Zarząd Spółdzielni po szczegółowej analizie założeń poszczególnych programów podjął czynnościktórych celem było przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do działania 5.1.Efektywność energetyczna przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 . Należy zaznaczyć , że założenia szczegółowe tego programu ustanowiły Lubelski ObszarFunkcjonalny ( LOF) obejmujący swoim zasięgiem 16 gmin ,w tym miasto Lublin i Świdnik. Spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane w tych gminach zostały wykluczone z możliwości aplikowania o dotacje z działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. W ten sposób przekreślone zostały możliwości pozyskania przez naszą Spółdzielnię środków unijnych na wszelkie działania termomodernizacyjne budynków mieszkalnych z RPO WL. Konkurs naboru projektów w ramach działania 5.3 został zakończony 31.01.2017 r, do którego mogły zgłaszać własne projekty spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane wyłącznie poza obszarem LOF,natomiast spółdzielniom usytuowanym na tym terenie zamiennie wskazano działanie 1.3.2„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( POIiŚ).  Z uwagi na dokonane w latach poprzednich prace termomodernizacyjne w większości budynków mieszkalnych naszej Spółdzielni nie istnieje możliwość osiągnięcia wskazanych w założeniach tego programu wysokich wskaźników efektywności energetycznej, co jednoznacznie oznacza brak szansy na pozyskanie tą drogą zewnętrznych źródeł finansowania . W nawiązaniu do przygotowań do aplikowania się w działaniu 5.1 jako jednostka spełniająca kryterium średniego przedsiębiorstwa w miesiącu październiku 2016 r ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs na wykonanie Studium Wykonalności i opracowanie wniosku  o dofinansowanie dla Projektu w zakresie „ Termomodernizacja budynku biurowego  z montażem instalacji fotowoltaicznej przy Al. Armii Krajowej 1 w Świdniku”.  Działania te zakończyły się jednak niepowodzeniem z uwagi na podjętą przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, jako jednostkę Zarządzającą tym programem, decyzji eliminującej spółdzielnie mieszkaniowe z grona beneficjentów . Stanowisko to zostało potwierdzone pisemną odpowiedzią Agencji na indywidualne wystąpienie naszej Spółdzielni. Przedmiotowe ograniczenia w ramach planowanego naboru i wprowadzenie dodatkowych, negatywnych w skutkach zapisów w treści dokumentacji konkursowej zmusiły nas do rezygnacji z udziału w programie i rozwiązania ( bezkosztowo) wcześniej podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z firmą Inwestprojekt Lublin S.A w Lublinie , która została wybrana na wykonawcę Studium.

4.Lokalny Program Rewitalizacji.

Spółdzielnia zgłosiła w ramach naboru projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 5 projektów, z których 3 uzyskały akceptację a 2 projekty z uwagi na zlokalizowanie poza wyznaczonym w strategii tego programu obszarem rewitalizacji zostały odrzucone. Przewidywane, zgłoszone zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach tych projektów wynosi 391 000 zł i będzie przeznaczone na wykonanie prac związanych z rewitalizacją terenów pomiędzy budynkami mieszkalnymi:

    • przy ul. Kosynierów 13 i 15 w Świdniku – 185 000 zł,

    • przy ul. Spółdzielczej 1 i 3 w Świdniku – 75 000 zł,

    • przy ul. Niepodległości 30 i ul. Mickiewicza 1 w Świdniku – 131 000 zł.

Planowane prace rewitalizacyjne obejmują rekultywację zbędnych nawierzchni asfaltowych i zastąpienie ich terenami zielonymi, odnowę istniejących terenów zielonych z nasadzeniami krzewów, ustawienie elementów małej architektury ( ławki, kosze śmietnikowe, stoliki do gier ) wykonanie oświetlenia i ustawienie lamp solarnych, ustawienie urządzeń fitness i montaż monitoringu. Celem tych prac jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców naszych osiedli, rozwój rekreacji i sportu poprzez organizację różnych imprez dla dorosłych i dzieci , wykorzystując w tym celu doświadczenie i profesjonalizm pracowników Spółdzielczego Domu Kultury. Zgłoszone przez nas projekty planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 stworzą nam ewentualną możliwość uczestnictwa w innych konkursach ogłaszanych w przyszłości, ponieważ na dzień dzisiejszy spółdzielnie mieszkaniowe nie znajdują się na liście beneficjentów działania 13.3.Rewitalizacja obszarów miejskich, stanowiącego jedno z podstawowych działań RPO WL przeznaczonych wyłącznie dla projektów rewitalizacyjnych,kluczowych dla realizacji programu rewitalizacji.

5.Dotacje z ZUS.

W ramach ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych programu dofinansowania płatników składek dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w 2016 r. przedłożony został przez naszą Spółdzielnię wniosek o dofinansowanie projektu na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Wniosek ten przewiduje dofinansowanie w wysokości 75 000 zł przeznaczonych na zakup i montaż 32 szt. klimatyzatorów ściennych. Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków złożonych do ZUS ewentualne rozpatrzenie naszego wniosku należy oczekiwać po 2017 r.

II. Działania oszczędnościowe

1.Jednym z działań podjętych w celu zmniejszenia kosztów działalności naszej Spółdzielni była podjęta przez Zarząd w roku 2016 decyzja o zmianie od dnia 01.01.2017r. banku obsługującego główne rachunki bankowe , w tym obsługę systemu IPPM ( Indywidualnych przychodzących płatności masowych ) odpowiedzialnego za obsługę 9 630 szt. indywidualnych kont mieszkańców służących do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania lokali. Decyzja o zmianie instytucji bankowej z PKO BP na SBP w Piaskach przyczyni się do oszczędności wydatków na usługi bankowe o około 48 tys. zł w skali roku.

2.Do oszczędności kosztów przyczynia się także prowadzona przez Zarząd Spółdzielni polityka w zakresie zatrudniania nowych pracowników, w której istotnym elementem jest wykorzystywanie wszystkich elementów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Umożliwiająca ona nie tylko pozyskiwanie środków na refundację części kosztów zatrudnianych pracowników jako bezrobotnych , o czym mowa w pkt. I.1 informacji, ale także umożliwianie stażystom odbywanie bezpłatnych staży i zdobywanie niezbędnego doświadczenia w pracy zawodowej. W chwili obecnej w naszej Spółdzielni z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywają staże 2 osoby, które dzięki środkom unijnym uzyskały możliwość zdobycia przygotowania zawodowego o specjalnościach kadrowo-księgowych.

3.Prowadzona działalność gospodarcza naszej Spółdzielni , polegająca na najmie lokali użytkowych oraz działalność inwestycyjna umożliwiają dofinansowywanie działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w wyniku których wypracowana nadwyżka bilansowa będzie przekazywana nie tylko na fundusz remontowy, ale również na bieżącą eksploatację lokali mieszkalnych. Dowodem tego jest planowana z podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r. kwota 273 094,09 zł, którą Zarząd proponuje przeznaczyć na pokrycie części wydatków obciążających członków związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych. Realizacja takiego podziału nadwyżki bilansowej umożliwi prowadzenie polityki stabilności w zakresie opłat obciążających mieszkańców Spółdzielni.

Świdnik, kwiecień 2017 r.