Archiwum kategorii: Przetargi

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych 2018.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 25.06.18r. do godz. 1200 .

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 26.06.2018r. o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony na na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

ul. Aleja Armii Krajowej 1

w dniu 28.06.2018r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni pok. nr 20

o r g a n i z u j e   p r z e t a r g   u s t n y

n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

ulica Kopernika 20/69

w stanie istniejącym

IV piętro ,powierzchnia użytkowa 24,34m2

1 pokój , ciemna kuchnia,łazienka z wc

cena wywoławcza 77.100,00,- zł

WADIUM 7.710,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu

Informacje szczegółowe można uzyskać : Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pok. nr 12 Tel. 81 751 – 67- 71 i 81 460 – 34 – 87

Aby obejrzeć lokal należy skontaktować się Administracją Osiedla nr 1

Tel. 81 751 – 68 – 57

Przetarg ustny(licytacja) na: sprzedaż samochodu ciężarowego KIA SD/SW K2500-3W

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg ustny(licytacja) na:

sprzedaż samochodu ciężarowego (wywrotka) KIA SD/SW K2500-3W rok produkcji 2004, przebieg 94713 km, cena wywoławcza 8400 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest zapłata wadium w wysokości 840 zł płatne przelewem na konto Spółdzielni 92 1020 3176 0000 5102 0011 3159 do dnia 21.06.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Stanisław Pastusiak pod numerem telefonu: 601-984-723

Pojazd można oglądać w siedzibie Spółdzielni ul. Aleja Armii Krajowej 1 w Świdniku od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 .

Licytacja odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22.06.2018 r. o godz. 10:00

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zgodnie z decyzja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z dnia 25.10.2017 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2017-2018, został wybrany uprawniony podmiot: KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000363162 , REGON:100941975, NIP 727-276-70-73.

Usługa badania zostanie przeprowadzona w oferowanej cenie:

za 2017 r -6500 zł netto (7995 zł brutto)

za 2018 r -6300 zł netto (7749 zł brutto)

Świdnik, dnia 26,10.2017 r.