Archiwum kategorii: Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

ul. Aleja Armii Krajowej 1

o r g a n i z u j e  p r z e t a r g  u s t n y

n i e o g r a n i c z o n y

na najem lokalu użytkowego

Niepodległości 24 ( 118,49 m2):

powierzchnia użytkowa podstawowa – 96,63 m2

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 21,86 m2

Cena wywoławcza najmu :

powierzchnia użytkowa podstawowa – 28,00 zł/m2 /netto.

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 8,00 zł/m2/netto.

Stawka najmu nie obejmuje kosztów zużycia mediów.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018r. o godz. 1000

w biurze Spółdzielni ul.Aleja Armii Krajowej 1 pok. Nr 20

Wadium w wysokości 5 800,00zł należy wpłacić przelewem na konto: nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010

najpóźniej do 20.08.2018r.

ADM I przy ul. Kopernika 4 udostępnia lokal do oględzin – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. 81 751- 68-57

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokali Użytkowych

Aleja Armii Krajowej 1, Pok. Nr 3

Tel. 725-813-835 / 81 460-34-83

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zgodnie z decyzja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z dnia 25.10.2017 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2017-2018, został wybrany uprawniony podmiot: KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000363162 , REGON:100941975, NIP 727-276-70-73.

Usługa badania zostanie przeprowadzona w oferowanej cenie:

za 2017 r -6500 zł netto (7995 zł brutto)

za 2018 r -6300 zł netto (7749 zł brutto)

Świdnik, dnia 26,10.2017 r.