Archiwum kategorii: Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Piłsudskiego 6A.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na wykonanie instalacji hydrantowej 2018.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 29.10.18r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 30.10.2018r. o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna oferentów przetargowych/konkursowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, informuje, że w dniu 25.09.2018 o godz. 10.00 Komisja przetargowa zapoznała się ze złożonymi ofertami „na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb monitorowania zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego lokali wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego . W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrana została Firma Rzeczoznawstwo -Wyceny Nieruchomości Edward Kępa, ul. Matejki 1A, 21-040 Świdnik – za cenę 9.992,- zł( brutto)

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zgodnie z decyzja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z dnia 25.10.2017 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2017-2018, został wybrany uprawniony podmiot: KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000363162 , REGON:100941975, NIP 727-276-70-73.

Usługa badania zostanie przeprowadzona w oferowanej cenie:

za 2017 r -6500 zł netto (7995 zł brutto)

za 2018 r -6300 zł netto (7749 zł brutto)

Świdnik, dnia 26,10.2017 r.