Archiwum kategorii: Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1

o g ł a s z a  p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 w stanie istniejącym, mieszczącego się w budynku wielorodzinnym w Świdniku przy ul. Racławickiej 7 .

Dane lokalu: parter ,powierzchnia użytkowa 44,90m2

2 pokoje , przedpokój, kuchnia, łazienka z wc

cena wywoławcza: 161.500,00,- zł

WADIUM 16.150,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu, w wysokości nominalnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zarachowane na poczet wylicytowanej kwoty.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wylicytowanej kwoty na rachunek Spółdzielni

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2018 o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 20

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej

w Świdniku przetargów na zbywanie lub wynajmowanie lokali stanowiących własność

Spółdzielni” można się zapoznać na stronie www.smswidnik.pl , lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 14

Informacji szczegółowych udziela : Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pok. nr 12 i 14

Tel. 81 751 – 67- 71 i 81 460 – 34 – 87

Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla nr 1 pod nr Tel. 81 751 – 68-57

półdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1

o g ł a s za p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 61 w stanie istniejącym, mieszczącego się w budynku wielorodzinnym w Świdniku przy ul. Racławickiej 15 .

Dane lokalu: I piętro ,powierzchnia użytkowa 42,18m2

2 pokoje , przedpokój, kuchnia, łazienka z wc

cena wywoławcza: 177.500,00,- zł

WADIUM 17.750,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Osobom, które nie wygrały przetargu zwraca się wadium w dniu przetargu, w wysokości nominalnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zarachowane na poczet wylicytowanej kwoty.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wylicytowanej kwoty na rachunek Spółdzielni

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2018 o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 20

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w

Świdniku przetargów na zbywanie lub wynajmowanie lokali stanowiących

własność Spółdzielni” można się zapoznać

na stronie www.smswidnik.pl , lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 14

Informacji szczegółowych udziela : Dział Członkowsko –

Mieszkaniowy pok. nr 12 i 14 Tel. 81 751 – 67- 71

i 81 460 – 34 – 87

Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla nr 2 pod nr Tel. 81 751 – 57 – 42

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, Al. Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zabudowy mieszkaniowej – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr 2126, położonej w Świdniku ul. rotmistrza Witolda Pileckiego 4A wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Spółdzielni  w cenie 50 zł.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 13.12.2018r do godziny 1500 .

Otwarcie ofert i negocjacje z oferentami przeprowadzone będą w dniu 14.12.2018r

o godzinie 900 .

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nr konta 57 8689 0007 0000 3942 2000 0020.

Szczegółowych informacji udziela Dział Inwestycji tel. 81 751-62-34.

Przetarg nieograniczony na realizację zabudowy mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, Al. Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zabudowy mieszkaniowej działki nr 2126, położonej w Świdniku przy

  1. rotmistrza Witolda Pileckiego 4A wraz z jej uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Spółdzielni w cenie 100 zł brutto.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 12.12.2018 r do godziny 1500 . Otwarcie ofert nastąpi 13.12.2018 r o godzinie 900 . Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, informuje, że w dniu 25.09.2018 o godz. 10.00 Komisja przetargowa zapoznała się ze złożonymi ofertami „na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb monitorowania zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego lokali wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego . W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrana została Firma Rzeczoznawstwo -Wyceny Nieruchomości Edward Kępa, ul. Matejki 1A, 21-040 Świdnik – za cenę 9.992,- zł( brutto)

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zgodnie z decyzja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z dnia 25.10.2017 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2017-2018, został wybrany uprawniony podmiot: KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000363162 , REGON:100941975, NIP 727-276-70-73.

Usługa badania zostanie przeprowadzona w oferowanej cenie:

za 2017 r -6500 zł netto (7995 zł brutto)

za 2018 r -6300 zł netto (7749 zł brutto)

Świdnik, dnia 26,10.2017 r.