Archiwum kategorii: Komunikaty

Konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

ogłasza konkurs na stanowisko :

Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA:

a) wykształcenie wyższe, preferowane: zarządzanie, ekonomiczne, techniczne lub prawnicze;
b) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
c) znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa pracy,
e) znajomość zagadnień ekonomicznych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych;
f) znajomość praktycznego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
g) umiejętność kierowania zespołami i zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania konfliktów i współpracy z organami statutowymi spółdzielni;
h) ogólna umiejętność planowania strategicznego i operacyjnego;
i) ogólna umiejętność zarządzania majątkiem jednostek gospodarczych ;
j) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
k) niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;
l) komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) ogólna znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych;
b) ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach;
c) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, lustracji i kontroli finansowej;
d) dodatkowe kursy i uprawnienia mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu;
e) dobra znajomość statutu oraz dokumentów organizacyjnych SM w Świdniku;
f) znajomość systemów zarządzania jakością oraz zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.informacje zawierające dane osobowe kandydata (w tym numer telefonu i adres e-mail) (CV): wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i dokumenty je potwierdzające. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowej kariery zawodowej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kopie dokumentów poświadczone przez kandydata złożone w ofercie, kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną jest zobowiązany przedłożyć w oryginale do wglądu Rady Nadzorczej;
2. list motywacyjny;
3. opis działalności kandydata w spółdzielczości mieszkaniowej, jeśli miała miejsce;
4. oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji;
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełno praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej i nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z osobami prowadzącymi działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku lub wykonującej usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku;
8. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej i niepozostawania w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej;
9. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku;
10. plan zarządzania i rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem na kopercie „Konkurs – Prezes Zarządu” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w terminie do dnia 7.05.2018 r. do godziny 16.30 . W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Kandydaci spełniający wymagania, których oferty nie zostały odrzucone i którzy spełniają wymagania i warunki konkursu zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez rozstrzygnięcia.

  1. Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru
  2. Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru
  3. Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku
ogłasza konkurs na stanowisko:

Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnik
u

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA:

a) wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, budowlane lub pokrewne; uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
b) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni na stanowisku kierowniczym;
c) znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych;
d) umiejętność planowania prac inwestycyjnych i remontowych;
e) znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych;
f) umiejętność kierowania zespołami i zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania konfliktów ;
g) znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy;
h) komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji;
i) praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
j) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
k) niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) biegła obsługa programów komputerowych w tym Auto CAD i kosztorysowania;
b) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, lustracji i kontroli finansowej;
c) dodatkowe kursy i uprawnienia mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji;
d) dobra znajomość statutu oraz dokumentów organizacyjnych SM w Świdniku;
e) znajomość systemów zarządzania jakością oraz zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.informacje zawierające dane osobowe kandydata (w tym numer telefonu i adres e-mail) (CV): wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i dokumenty je potwierdzające. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowej kariery zawodowej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kopie dokumentów poświadczone przez kandydata złożone w ofercie, kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną jest zobowiązany przedłożyć w oryginale do wglądu Rady Nadzorczej;
2. list motywacyjny;
3. opis działalności kandydata w spółdzielczości mieszkaniowej, jeśli miała miejsce;
4. oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji;
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełno praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej i nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z osobami prowadzącymi działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku lub wykonującej usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku;
8. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej i niepozostawania w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej;
9. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku;
10. plan zarządzania i rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem na kopercie „Konkurs – Członek Zarządu” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w terminie do dnia 7.05.2018 r.
do godziny 16.30. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Kandydaci spełniający wymagania, których oferty nie zostały odrzucone i którzy spełniają wymagania i warunki konkursu zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez rozstrzygnięcia.

 

  1. Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru
  2. Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru
  3. Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru

W związku z koniecznością dostosowania Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku do zgodności z wymogami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. , Ustawy prawo Spółdzielcze Dz. U. z 2017 r. KPC, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,  Uchwałą nr 15/2018 powołała Komisję Statutową mającą za zadanie opracowanie projektu Statutu.
Pisemne propozycje zmian do Statutu można zgłaszać do sekretariatu Spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@smswidnik.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD SM w Świdniku

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku aktualnie posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

04

ADM Adres lokalu Pow. użytkowa Uwagi
I Niepodległości  24 118,49 m2 lokal w budynku mieszkalnym
II Kopernika 15A 8,51 m2               kiosk wolno-stojący
LOKALE UŻYTKOWE W PODPIWNICZENIU BUDYNKU MIESZKALNEGO
I Hallera 4 12,10 m2  
II Racławicka 35 18,16 m2  
II Skarżyńskiego 5 9,40 m2  
II  Racławicka 32 13,50 m2  
III Jarzębinowa 7 2,88 m2   

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali użytkowych pokój nr 3 biura SM /

nr tel. 725-813-835 / 81 460 34-83

Nowoczesna korespondencja

Informujemy ,że Spółdzielnia zamierza wprowadzić nowoczesny system korespondencji z mieszkańcami.
W związku z tym prosimy osoby chętne do korzystania z nowoczesnych form komunikacji za pomocą e-mail lub sms o przedłożenie w siedzibie Spółdzielni stosownego oświadczenia , którego wzór jest do pobrania pod adresem: www.smswidnik.pl w zakładce :materiały do pobrania.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku posiada do sprzedania 7 słupów ŻN, długość słupa 10 m oraz dwie szafki rozdzielczo-sterownicze. Materiały można oglądać na bazie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 1.

Bliższych informacji udzieli dział Inwestycji Spółdzielni, tel. (81) 751-62-34.

Z uwagi na bardzo duże nagromadzenie podań (wniosków) od zainteresowanych pozyskaniem lokali mieszkalnych z nowych inwestycji oraz niemożliwością zaspokojenia tych potrzeb w bliżej określonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zdecydował o wstrzymaniu z dniem 03.09.2015 przyjmowania kolejnych podań.