Wszystkie wpisy, których autorem jest Informatyk

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zgodnie z decyzja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z dnia 25.10.2017 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2017-2018, został wybrany uprawniony podmiot: KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000363162 , REGON:100941975, NIP 727-276-70-73.

Usługa badania zostanie przeprowadzona w oferowanej cenie:

za 2017 r -6500 zł netto (7995 zł brutto)

za 2018 r -6300 zł netto (7749 zł brutto)

Świdnik, dnia 26,10.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zdobyła nagrodę Miesięcznika ADMINISTRATOR w konkursie LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ w kategorii: spółdzielnie duże z przychodem z inwestycji.

„Niezwykle żwawa sześćdziesięciolatka”

70,3 hektarów terenu, 209 budynków mieszkalnych, ponad 8,5 tys. mieszkań i prawie 9,5 tys. członków – tak w liczbach wygląda Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku. Ten rok jest dla jej zarządu i członków szczególnie ważny, bo spółdzielnia obchodzi właśnie okrągłą, sześćdziesiątą rocznicę powstania, a na czerwcowym walnym będą wybory nowych władz i zapewne burzliwe obrady.

 

Wielu członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku żyje już walnym, podczas którego wybrana zostanie nowa, zmniejszona do 9 osób rada nadzorcza. Ale ten rok jest dla spółdzielni szczególny także z innego powodu, bowiem obchodzi ona jubileusz 60-lecia powstania.
SM w Świdniku powstała w 1957 roku z inicjatywy kierownictwa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”. Jej pierwszym prezesem był Henryk Strumiński, a pierwsze spółdzielcze budynki oddano do użytku w 1959 r. Po 60 latach istnienia zasoby spółdzielni to: 70,3 ha terenów, 209 budynków mieszkalnych, 8564 mieszkania, 9443 członków, 18 335 mieszkańców (prawie połowa mieszkańców Świdnika) i 12 pawilonów handlowych.

– Spółdzielnia stale powiększa swoje zasoby poprzez budowanie nowych mieszkań, bo działalność inwestycyjna to nie tylko nasz rozwój, ale i rozwój Świdnika. W okresie ostatnich 5 lat wybudowano 3 budynki mieszkalne ze 132 mieszkaniami i 48 garażami. Obecnie, w trakcie realizacji jest kolejny budynek mieszkalny przy ul. rotm. W. Pileckiego 4. Będą tu 44 mieszkania i garaż podziemny na 25 aut. Zainteresowanie budowanymi przez nas mieszkaniami jest duże. Wynika to m. in. z niskich cen za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, które nie przekraczają 3500 zł. W kolejce czeka kilkaset chętnych osób – mówi Marek Słotwiński, prezes SM w Świdniku.
Jak dodają władze spółdzielni także wyniki finansowe napawają optymizmem. Jak podkreśla prezes, dodatnie bilanse, jakie spółdzielnia rokrocznie osiąga są najlepszym dowodem na dobrą pracę zarządu, pracowników oraz rady nadzorczej.

– Dla przykładu: w roku 2015 Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę bilansową w wysokości 695  937 zł, a w roku 2016 nadwyżka ta wyniosła 1 364 396 zł , co stanowi wzrost o 96 proc. Śmiało można powiedzieć, że spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej. Od lat zachowujemy płynność, jesteśmy wiarygodnym kontrahentem, sumiennym pracodawcą oraz rzetelnym podatnikiem. Potwierdzają to przeprowadzane corocznie weryfikacje sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i lustracje działalności – dodaje Mirosława Wilkołek, zastępca prezesa ds. ekonomicznych i główny księgowy spółdzielni.
Dowodem na dobrą pracę SM są przyznane jej tytuły i odznaczenia, m. in. „Zasłużony dla Miasta Świdnik”, „Za zasługi dla PZL Świdnik”, odznaki „Za zasługi dla spółdzielczości”, wyróżnienia w „Konkursie o Kryształową Cegłę”, czy III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w 2015 r.
– Zrealizowana termomodernizacja budynków, ich kolorowe elewacje, remonty zasobów wpływają nie tylko na estetykę osiedli, ale przede wszystkim powodują oszczędności, w tym w szczególności w zużyciu energii. Co ważne, przeprowadzone prace termomodernizacyjne zostały wykonane ze środków własnych, bez korzystania z kredytów. Prowadzimy także działalność społeczną, kulturalną i oświatową poprzez Spółdzielczy Dom Kultury, gdzie działają różne zespoły. Wykwalifikowani instruktorzy stwarzają możliwość twórczego spędzania wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym – mówi Słotwiński.
Jak zaznacza zarząd, problemem, z jakim boryka się spółdzielnia, są zadłużenia z tytułu eksploatacji lokali. Na koniec ubiegłego roku wynosiły one ponad 3,1 mln zł, co stanowi 7,31 proc. (rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 8,23 proc.). Spółdzielnia jest w posiadaniu 15 wyroków eksmisji z zasądzonymi lokalami socjalnymi, które powinna zapewnić Gmina Świdnik. Należność tych dłużników na koniec 2016 r. wynosiło ponad 300 tys. zł.

Spółdzielnia stara się też pozyskiwać środki zewnętrzne, bo te zwiększają nadwyżkę bilansową. Wśród nich są np. dotacje na zatrudnianych pracowników z PUP, dotacje z ZUS. SM otrzymała też świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. „Białe certyfikaty”.
– Wykonane prace termomodernizacyjne w latach 2011-2016 umożliwiły sporządzenie audytów energetycznych, będących podstawą do obliczenia efektu energetycznego w postaci oszczędności w zużyciu energii. Na podstawie wykonanych audytów efektywności energetycznej, uzyskaliśmy w 2016 r. trzy świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, które zostały zarejestrowane na Giełdzie Towarowej Energetyki w Warszawie celem ich sprzedaży. W 2016 r. w wyniku sprzedaży jednego świadectwa Spółdzielnia uzyskała dochód netto w wysokości 289 637 zł. Kwota ta zwiększa nadwyżkę bilansową za 2016 rok do podziału na rzecz członków. W pierwszym kwartale 2017 roku zostały sprzedane kolejne dwa świadectwa. Spółdzielnia uzyskała z tego tytułu dochód netto w wysokości 754 475 zł. Dochód ten zwiększy nadwyżkę bilansową roku 2017. Ponadto przygotowywane są dokumenty w celu pozyskania kolejnych świadectw efektywności energetycznej – mówi Wiesława Wypchło, wiceprezes spółdzielni.

O ok. 50 tys. zł w skali roku uda się też SM zmniejszyć wydatki związane z kosztami usług bankowych. Stało się tak dzięki zmianie banku. Spółdzielnia stara się też o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zgłoszone przez nią projekty zostały ujęte również w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Świdnika, co także otwiera furtkę w staraniach o środki zewnętrzne. Chodzi o odnowę terenów przy ul. Kosynierów 13 i 15, przy ul. Spółdzielczej 1 i 3 oraz przy ul. Niepodległości 30 i ul. Mickiewicza 1.

– Myślę, że możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie. Dobra sytuacja finansowa gwarantuje dalsze prowadzenie działalności i kontynuowanie inwestycji. Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie pomyślne, jak te ostatnie – konstatuje prezes SM w Świdniku. (opr. w)

Artykuł opublikowano 5 czerwca 2017 r. w tygodniku Nowy Tydzień

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku posiada do sprzedania 7 słupów ŻN, długość słupa 10 m oraz dwie szafki rozdzielczo-sterownicze. Materiały można oglądać na bazie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 1.

Bliższych informacji udzieli dział Inwestycji Spółdzielni, tel. (81) 751-62-34.

stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że od 01.10.2016r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku sp. z o.o. wprowadza nowe stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nową taryfą dla ciepła ustaloną przez „PEC” w Świdniku Spółka z o.o.

Wobec powyższego opłaty za ciepło ulegną zmianie j.n.:
Dla budynków w grupie taryfowej A

Cena za zamówioną moc cieplną i opłata stała za usługi przesyłowe

z 13606, 12 zł/MW/m-c brutto na 13328,82 zł/MW/m-c brutto (10 836,44 zł/MW/m-c netto ) tj. o -2,04% 

Cena ciepła i opłata zmienna za usługi przesyłowe

z 50,61zł/GJ na 50,89 zł/GJ brutto (41,37 zł/GJ netto ) tj. o 0,55%

Dla budynków w grupie taryfowej C

Cena za zamówioną moc cieplną i opłata stała za usługi przesyłowe

z 13.300,88 zł/MW/m-c brutto na 13.056,63 zł/MW/m-c brutto (10 615,15 zł/MW/m-c netto) tj. o -1.84%

Cena ciepła i opłata zmienna za usługi przesyłowe

z 50,53zł/GJ na 50,91 zł/GJ brutto (41,39 zł/GJ netto) tj. o 0,75%

Dla budynków w grupie taryfowej D

Cena za zamówioną moc cieplną i opłata stała za usługi przesyłowe

z 12 076,91  zł/MW/m-c brutto na 11 900,13 zł/MW/m-c brutto (9 674,90 zł/MW/m-c netto) tj. o -1,46%

Cena ciepła i opłata zmienna za usługi przesyłowe

z 44,92 zł/GJ na 44,34 zł/GJ brutto (36,05 zł/GJ netto) tj. o -1,29% 

Powyższe zmiany cen zostaną uwzględnione w rocznym rozliczeniu zaliczek za c.o. i podgrzew wody i w opłacie czynszowej od  01.01.2017r.

Grupy taryfowe dla budynków zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej

Lp. Adres ogrzewanie ciepła woda
1 3-go Maja 8 a
2 3-go Maja 10 a
3 Akacjowa 4 a a
4 Akacjowa 6 a a
5 Akacjowa 7 a a
6 Akacjowa 8 a a
7 Akacjowa 10 a a
8 Akacjowa 11 a a
9 Akacjowa 13 a a
10 Akacjowa 14 a a
11 Akacjowa 15 a a
12 Akacjowa 16 a a
13 Akacjowa 17 a a
14 Akacjowa 18 a a
15 Akacjowa 20 a a
16 Akacjowa 22 d d
17 Akacjowa 24 d d
18 Akacjowa 26 d d
19 Akacjowa 28 d d
20 Armii Krajowej 7 a a
21 Armii Krajowej 9 a a
22 Armii Krajowej 11 a a
23 Armii Krajowej 13 a a
24 Armii Krajowej 15 a a
25 Armii Krajowej 17 a a
26 Armii Krajowej 19 a a
27 Armii Krajowej 23 a a
28 Armii Krajowej 27 a a
29 Armii Krajowej 29 a a
30 Armii Krajowej 31 a a
31 Armii Krajowej 33 c c
32 Armii Krajowej 35 c c
33 Bankowa 6 c
34 Cisowa 22 c c
35 Cisowa 24 c c
36 Czereśniowa 12 c
37 Głogowa 1 c c
38 Głogowa 3 c c
39 Głogowa 4 c c
40 Głogowa 5 c c
41 Głogowa 7 c c
42 Głowackiego 3 c
43 Głowackiego 5 c
44 Głowackiego 7 c
45 Głowackiego 9 c
46 Hallera 2 c c
47 Hallera 3 c c
48 Hallera 4 c c
49 Hallera 5 c c
50 Hallera 6 c c
51 Hallera 7 c c
52 Jarzębinowa 1 c c
53 Jarzębinowa 3 c c
54 Jarzębinowa 5 c c
55 Jarzębinowa 7 c c
56 Jaworowa 10 c c
57 Jaworowa 10A c c
58 Jaworowa 12 c c
59 Jaworowa 12A c c
60 Kalinowa 2 A c c
61 Kalinowa 3 c c
62 Kalinowa 7 c c
63 Kalinowa 9 c c
64 Kalinowa 10 c c
65 Kalinowa 11 c c
66 Kalinowa 12 c c
67 Kamińskiego 11 c c
68 Kamińskiego 13 c c
69 Klonowa 4 a a
70 Klonowa 6 a a
71 Klonowa 10 a a
72 Klonowa 12 a a
73 Klonowa 14 a a
74 Klonowa 20 c c
75 Klonowa 22 c c
76 Klonowa 29 c c
77 Klonowa 33 c c
78 Konopnickiej 2 a c
79 Kopernika 6 a
80 Kopernika 11 c
81 Kopernika 13 c
82 Kopernika 14 c
83 Kopernika 20 c
84 Kosynierów 3 a
85 Kosynierów 5 a
86 Kosynierów 7 a
87 Kosynierów 12 a a
88 Kosynierów 13 c
89 Kosynierów 15 c
90 Kosynierów 16 c c
91 Kosynierów 19 c
92 Kosynierów 21 c
93 Kościuszki 9 c
94 Kościuszki 11 c
95 Kościuszki 7 c
96 Lotn. Polskich 42 a
97 Lotn. Polskich 44 a
98 Mickiewicza 1 a
99 Modrzewiowa 9 c c
100 Modrzewiowa 11 c c
101 Modrzewiowa 16 c c
102 Morwowa 10 c c
103 Niepodl.22/24/26 a
104 Niepodległości 25 c
105 Niepodległości 27 c
106 Niepodległości 30 a
107 Okulickiego 29 a
108 Okulickiego 33 a
109 Okulickiego 35 a
110 Parcelowa 3 a
111 Parcelowa 5 a
112 Racławicka 2 c c
113 Racławicka 3 c
114 Racławicka 4 c c
115 Racławicka 5 c
116 Racławicka 6 c c
117 Racławicka 7 c
118 Racławicka 11 c
119 Racławicka 13 c
120 Racławicka 15 c
121 Racławicka 17 c
122 Racławicka 19 c
123 Racławicka 28 a a
124 Racławicka 29 c
125 Racławicka 30 a a
126 Racławicka 31 c
127 Racławicka 32 a
128 Racławicka 33 c
129 Racławicka 35 c
130 Racławicka 43 a
131 Racławicka 45 a
132 Ratajczaka 1 c c
133 Ratajczaka 5 c c
134 Skarzyńskiego 1 A c c
135 Skarzyńskiego 1 C c c
136 Skarzyńskiego 1 D c c
137 Skarżyńskiego 3 a
138 Skarzyńskiego 3 A c c
139 Skarżyńskiego 4 a
140 Skarżyńskiego 5 a
141 Skarżyńskiego 6 a
142 Skarżyńskiego 7 a
143 Skarżyńskiego 8 a
144 Skarżyńskiego 9 c c
145 Skarżyńskiego 10 a
146 Skarżyńskiego 12 a a
147 Smorawińskiego 2 c c
148 Smorawińskiego 3 c c
149 Smorawińskiego 4 c c
150 Smorawińskiego 5 c c
151 Smorawińskiego 6 c c
152 Smorawińskiego 8 c c
153 Smorawińskiego 10 c c
154 Spadochroniarzy 1 d d
155 Spadochroniarzy 1B d d
156 Spadochroniarzy 3 a
157 Spadochroniarzy 5 a
158 Spadochroniarzy 7 a
159 Spadochroniarzy 16 A c c
160 Spadochroniarzy 16 B c c
161 Spadochroniarzy 16 C c c
162 Spadochroniarzy 16 D c c
163 Spadochroniarzy 16 E c c
164 Spadochroniarzy 16 F c c
165 Spółdzielcza 1 a
166 Spółdzielcza 3 a
167 Stachonia 11 c c
168 Strumińskiego 12 c c
169 Strumińskiego 17 c c
170 Środkowa 10 c
171 Środkowa 12 c
172 Środkowa 14 c
173 Tuwima 1 a c
174 Tuwima 2 a c
175 Wiśniowa 2 c c
176 Wiśniowa 2 A c c
177 Wiśniowa 3 c c
178 Wiśniowa 4 c c
179 Wiśniowa 5 c c
180 Wiśniowa 6 c c
181 Witosa 1 a a
182 Witosa 1B c c
183 Witosa 2 c c
184 Witosa 3 a a
185 Witosa 3 a a a
186 Witosa 5 a a
187 Witosa 5 a a a
188 Witosa 6 a a
189 Witosa 7 a a a
190 Witosa 8 a a
191 Witosa 9 a a
192 Witosa 10 a a
193 Witosa 12 a a
194 Wyspiańskiego 21 c
195 Wyspiańskiego 23 c
196 Wyspiańskiego 25 d d

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców , że od dnia 01.07.2016r. Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku podwyższa ceny za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z nowymi „Taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, w wysokości

cena za dostarczaną wodę z 3,69 zł/m3 na 3,82 zł/m3 brutto

cena za odprowadzanie ścieków z 6,75 zł/m3 na 7,00 zł/m3 brutto

łączna podwyżka z 10,44 zł/m3 na 10,82 zł/m3 brutto / tj. o 3,64 % /

Ponadto zmianie ulega również stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny:

z 10,64 zł/m-c/wodomierz na 10,53 zł/m-c/wodomierz brutto / tj. o 1,03 % /

Zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłata abonamentowa zostanie uwzględniona w opłacie za używanie lokalu od 01.07.2016r.

Z uwagi na bardzo duże nagromadzenie podań (wniosków) od zainteresowanych pozyskaniem lokali mieszkalnych z nowych inwestycji oraz niemożliwością zaspokojenia tych potrzeb w bliżej określonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zdecydował o wstrzymaniu z dniem 03.09.2015 przyjmowania kolejnych podań.