Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Ogłoszenia

Korzystna korekta zeznań podatkowych z tytułu zwrotu za wymianę stolarki okiennej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku informuje, że właściciele lokali mieszkaniowych posiadających prawo odrębnej własności do lokalu mogą, na podstawie interpretacji  Ministra Finansów Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 z dnia 10.10.2013 r., ubiegać się o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu otrzymanego od Spółdzielni zwrotu za wymianę stolarki okiennej za lata 2009-2013. W tym celu należy złożyć do właściwego urzędu Skarbowego korektę zeznania podatkowego oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z jego uzasadnieniem.

Wzór uzasadnienia oraz treść interpretacji do pobrania poniżej.

1. Wniosek do US

2. Interpelacja MF

 

W związku z ostrzeżeniami o działaniu grupy oszustów na terenie Naszych nieruchomości

informujemy, że Pracownicy SM Świdnik nie wykonują

ŻADNYCH ODPŁATNYCH USŁUG KONSERWACYJNYCH

 

W przypadku wystąpienia podobnych sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt z POLICJĄ

pod numerem 997 lub 112 i właściwą Administracją!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zawiadamia,

 że od dnia 02.09.2013r. upoważnia pracownika Działu Windykacji do działania w zakresie dochodzenia należności zasądzonych wyrokami sądowymi od dłużników w lokalach mieszkaniowych.

Pracownik SM będzie legitymował się stosownym upoważnieniem oraz dowodem osobistym.

 

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku posiada do sprzedaży następujące urządzenia kuchenne:

•1. Okap przemysłowy – 1,80 x 1,80 x 0,50 – używany od 31.07.2008r 3300,00 zł netto

•2. Zmywarka do naczyń DUO750 – używana od 31.05.2007r.                   4700,00 zł netto

•3. Patelnia wolnostojąca PEO25Y – używana od 31.05.2007r                  2780,00 zł netto

Podane ceny nie zawierają podatku VAT – 23%. W celu obejrzenia oraz uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem zaopatrzenia
(tel. 81 460 34 99).

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do sprzedaży następujące typy okien i drzwi balkonowych drewnianych i PCV. Podane ceny nie zawierają podatku VAT – 23%. Okna do obejrzenia udostępnia oraz szczegółowych informacji udziela dział zaopatrzenia Spółdzielni (tel. 81 460 34 99).

Stan na dzień: 16.04.2015r.

Okna i drzwi balkonowe DREWNIANE:

 

L.p.

Nazwa

Wymiar

Cena w zł
(netto)

Szt.

1.

Drzwi OB. 9/10

2460 x 880

113,93

13

2.

Drzwi OB. 8

2315 x 880

110,78

2

3.

Drzwi OB. 7/8

2315 x 880

86,10

8

4.

Drzwi OB. 9

2460 x 880

126,00

3

 

Okna i drzwi balkonowe PCV:

 

<

L.p.

Nazwa

Wymiar

Cena w zł
(netto)

Szt.

1.

Drzwi balk.

2410 x 880

157,71

2

2.

Drzwi balk.

2300 x 860

174,38

1

3.

Drzwi balk. OB 9

2460 x 880

154,20

1

4.

Drzwi balk. OB 10

2460 x 880

157,71

 

 

Ostrzeżenie

Otrzymujemy informacje od mieszkańców o osobach, które powołując się na rzekomą umowę ze Spółdzielnią oferują lokatorom wymianę drzwi do mieszkań.

Spółdzielnia nasza z nikim takiej umowy nie podpisywała, a
wymiana drzwi do mieszkania wynika z woli lokatora
i obciąża wyłącznie jego koszty.

Uwaga !!!

W związku z ostrzeżeniami o działaniu grupy oszustów na terenie Naszych nieruchomości

informujemy, że Pracownicy SM Świdnik nie wykonują

ŻADNYCH ODPŁATNYCH USŁUG KONSERWACYJNYCH 

W przypadku wystąpienia podobnych sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt z POLICJĄ

pod numerem 997 lub 112 i właściwą Administracją!

Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

Od 01.01.2017r do 31.12.2017r Ubezpieczycielem Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku wybranym  w drodze przetargu  zostało : Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ul Hestii 1 81-731 Sopot

Ubezpieczenie zostało zawarte w następującym zakresie :

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu oraz ubezpieczeniem maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie należące do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, skażeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane następującymi zdarzeniami losowymi:
pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, dym, sadza, uderzenie pojazdu lądowego, fala dźwiękowa ,huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, przepięcia, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, pękanie mrozowe, katastrofa budowlana, akty terrorystyczne.

W razie zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w granicach Sum Ubezpieczenia – pokrywa udokumentowane przez Ubezpieczającego bezpośrednio poniesione koszty wynikłe z zastosowania celowych środków w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżeniu szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem , rabunku i wandalizmu.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody w mieniu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej polegające na kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu/dewastacji.

3.Ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe wskutek rozbicia, stłuczenia, pęknięcia oraz uszkodzeń mechanicznych szyb okiennych i drzwiowych w budynkach wielorodzinnych.
Są to w szczególności : Szyby okienne, drzwiowe w wiatrołapach i części wspólnej budynków biurowych oraz mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach. gospodarczych, itp.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za nagłą, niezależną od woli Ubezpieczającego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej. Ubezpieczenie zawarte od wszystkich ryzyk – tzw. „ all risk ”

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności przez Spółdzielnię Mieszkaniową, posiadaniem i użytkowaniem mienia Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zarządzaniem nieruchomościami.

Ubezpieczenie zostało rozszerzone o szkody spowodowane w mieniu osób zajmujących lokale mieszkalne i użytkowe w następstwie :

-awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, zalań przez dachy, nieszczelne złącza ścian oraz stolarkę okienną i drzwiową;
– przepięć w wyniku zmian poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznych wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego).
– odpadających tynków w lokalach mieszkalnych, użytkowych.

Zgłaszanie szkód osobowych i rzeczowych:

Wszystkie szkody osobowe lub rzeczowe należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do poszczególnych administracji Osiedli na niżej podane adresy:

ADM-1
21-040 Świdnik
ul. Kopernika 4
81-751-68-57
adm1@smswidnik.pl

ADM-2
21-040 Świdnik
ul. Kruczkowskiego 6A
81-751-57-42
adm2@smswidnik.pl

ADM-3
21-040 Świdnik
ul. Racławicka 6
81-751-56-53
adm3@smswidnik.pl