Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, Al. Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zabudowy mieszkaniowej – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr 2126, położonej w Świdniku ul. rotmistrza Witolda Pileckiego 4A wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Spółdzielni  w cenie 50 zł.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 13.12.2018r do godziny 1500 .

Otwarcie ofert i negocjacje z oferentami przeprowadzone będą w dniu 14.12.2018r

o godzinie 900 .

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nr konta 57 8689 0007 0000 3942 2000 0020.

Szczegółowych informacji udziela Dział Inwestycji tel. 81 751-62-34.