Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Piłsudskiego 6A.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na wykonanie instalacji hydrantowej 2018.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 29.10.18r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 30.10.2018r. o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna oferentów przetargowych/konkursowych