W związku z koniecznością dostosowania Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku do zgodności z wymogami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. , Ustawy prawo Spółdzielcze Dz. U. z 2017 r. KPC, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,  Uchwałą nr 15/2018 powołała Komisję Statutową mającą za zadanie opracowanie projektu Statutu.
Pisemne propozycje zmian do Statutu można zgłaszać do sekretariatu Spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@smswidnik.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD SM w Świdniku